Walla József Óvoda
Bemutatkozás

Bemutatkozás

 2018. június 20.

Intézményvezető:
Bazsó Borbála

E-mail:

Óvodatitkár:
Fehér Edina

E-mail:

Telefon:
+36 23 335-023

„Önmagunkat becsüljük meg azzal,

ha nem feledkezünk meg elődeinkről,

akiktől nemcsak életünket,

de tudásunkat, kultúránkat, erkölcsünket kaptuk.”

Gazda József: Mindennek mestere

Történet

„A Walla József Óvoda történetének kezdete a XX. század elejére nyúlik vissza.

Törökbálint e nagyszerű intézmény születését egy nagylelkű, kiváló embernek, egy budapesti cementgyárosnak köszönheti. Walla József és felesége Burda Amália lelkében született meg az a gondolat, hogy a község kisdedeinek egy óvodát építtessen és adományozzon.

Amikor ide először beléptem és megtudtam az óvoda nevét, bennem is felmerült a – talán elsőre sokunkban felmerülő – kérdés: „Walla József”, miért pont „Walla József”, miért nem „Katica”, vagy „Kispatak”, vagy „Napsugár” Óvoda az intézmény neve?” Természetesen a törökbálintiak biztosan könnyebben válaszolnak e kérdésre, de én Érden lakom és mit sem tudtam Walla Józsefről. Érdeklődésemre kolléganőim rögtön elmondták, hogy az óvodát Walla József és felesége Burda Amália építtette kifejezetten óvodának és ajándékozta a község kisdedeinek. Megcsodáltam a márványtáblát is, mely e nemes tettüknek állít emléket. „Tette mindezt 1902-ben.” „Micsoda ember!” – gondoltam magamban. „Micsoda adomány!” „1902-ben!” Lázasan kutatni kezdtem emlékeim között: „Voltak már akkor óvodák? Mikor is alapította Brunszvik Teréz az első óvodát Magyarországon?” – nem is olyan sok évvel azelőtt. Azt hiszem én abban a pillanatban eldöntöttem, hogy egyszer még utána járok ezeknek a kérdéseknek, meg kell ismernem ezt a nagyszerű embert és ennek a nagyon régi óvodának a történetét (vagy már történelmét?!) s utána kell járnom mi minden történt azóta, ez ódon épület falai között. …

Az akkori község immár várossá növekedett.

A Walla József Óvodában ma is gyermekeket nevelünk, s tesszük ezt mindannyian és egyenként is legjobb tudásunk szerint. De ezen túl, úgy érzem, értéket őrzünk, eszmét őrzünk: az önzetlen adomány, a közösség javáért megszületett magasztos gondolat és tett létrejöttét. Egy házaspár emlékét, akik tette követendő példát állít elénk, gyermekeink és minden felnövekvő törökbálinti generáció elé.”

(Bazsó Borbála: A Walla József Óvoda története 1902-től napjainkig – szakdolgozat)

A Walla József Óvoda pedagógiai programja

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni,

vess magot,

ha egy évtizeddel számolsz,

ültess fát!

Ha terved egy életre szól,

embert nevelj!”

(kínai mondás)

„A gyermek a legfontosabb érték, érte és róla szól programunk, nevelésünk középpontjában áll. A gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.”

Walla József Óvoda pedagógiai programjának mottója

Gyermekeinknek meg kell mutatni az életben való eligazodás támpontjait, a boldogulás lehetőségeit. Ennek alakítása során figyelembe vesszük a különbözőségeket (pl. eltérő szociokulturális környezet, testi szellemi érettség), valamint építünk az azonosságokra, az életkori sajátosságokra.

Legfontosabb elv számunkra, hogy szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben, tevékenységekben, társakkal való együttműködésben, játékban, kommunikációban és a mozgásban gazdag életet teremtsünk.

Pedagógiai programunk céljai:

  • Abból az alapelvből kiindulva, amit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja megfogalmaz, hogy az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítésére kell irányulnia a gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartásával. Minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas nevelésben.
  • Alapvető célkitűzésként jelöltük meg a személyiség elfogadását, egymás megbecsülését és tiszteletét, a különbözőségek megértését és megértetését, a felelősségtudat megalapozását, a szeretet és bizalom érvényesítését az emberi kapcsolatokban.
  • Támaszkodunk a már meglévő, kikristályosodott és nemzetközileg elismert magyar óvodai nevelés klasszikus hagyományaira.
  • Hosszú távú nevelési célként a társadalmi gyakorlatra való általános felkészítést tűztük ki. Az óvodás korú gyermek személyiségének fejlesztése a különböző tevékenységek által valósul meg. Az óvodai nevelés során a gyerekeket a valóságos életre készítjük fel. Képesnek érezze magát a cselekvésre, tevékenység közben hatással legyen társaira. A sikeres tevékenységek pozitív érzelmeket váltanak ki a gyermekekből, elismerést a környezetükből. A tudás biztonságot és önbizalmat ad. Óvodás kor végére alakuljon ki a tudásvágy gyermekeinkben, váljanak kíváncsi, nyitott, új ismeretekre fogékony gyermekekké. Váljanak alkalmassá az iskolai életmódra
  • Az óvodai nevelés során alakuljanak ki a környezeti kultúra alapvető szabályai.
  • Olyan kompetenciák kialakítása a gyermekekben, mint az együttműködés, konfliktustűrés és kezelés, koruknak megfelelő kommunikálás, problémahelyzetek megoldása, döntéshozatal.
  • Természetközpontú” gondolkodásmód kialakítása és annak felfedezése, hogy a természetben „minden mindennel összefügg”.
  • Olyan szokások kialakítása, melyek erősítik a tudatos környezetvédő magatartás kialakulását.